DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI

Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği nedir?

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir. Ajansın proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle yararlanıcılara sağladığı karşılıksız ve doğrudan desteklerdir. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Doğrudan faaliyet desteği programı kapsamında sağlanan destekler nelerdir?

Doğrudan faaliyet desteği kapsamında bölgenin kalkınmasında önem arz eden, sosyal ve ekonomik sektörler için önemli sonuçlar yaratacak araştırma, fizibilite hazırlama vb. faaliyetlerin desteklenmesi yer almaktadır. Ajans tarafından sağlanacak destek her sene yeniden belirlenerek miktarı başvuru rehberlerinde belirtilir. Sağlanacak desteğin oranı % 100’e kadar çıkarılabilir.

Doğrudan faaliyet desteğinde limitler nelerdir?

DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin % 2’sini geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterlik makamının teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile % 4’e kadar çıkarılabilir. Her bir proje için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatı’na göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz. Bu rakam her bir proje için 19.500 TL ile 85.000 TL arasındadır. Ayrıca yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının % 80’ini aşamaz.

Doğrudan faaliyet desteği programının süresi nedir?

Destek kapsamında sunulacak olan projenin azami 3 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Doğrudan faaliyet destek alanları nelerdir?

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. Ajans, yalnızca aşağıda belirlenen stratejik alanlarda doğrudan faaliyet desteği sağlayacaktır: • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler, • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler, • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına yönelik faaliyetler, • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlar kapsamındaki faaliyetler, • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknopark gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmaları.

Doğrudan faaliyet desteği programına kimler başvuru yapabilir ?

Desteğe; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilir. Ancak KOBİ’ler; pazar araştırması, fizibilite vb konulardaki ihtiyaçlarını proje kapsamında uygun başvuru sahipleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.