DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

8 Soruda Doğrudan Finansman Desteği, ayrıntılı bilgi için bizime irtibata geçin.

Soru 1: Doğrudan finansman desteği nedir? Kalkınma ajansları faaliyet planlarına bağlı olarak program bazında teklif çağrılarına çıkmaktadır. Açıklanan destek programının açık olduğu dönem içerisinde uygun başvuru sahiplerinin proje başvuru formu ve eklerini hazırlayarak Ajansa sunması gerekmektedir. Destek programlarının teklif çağrıları yıl boyunca açık olmadığı, başvuruların süresi kısıtlı bir zamanda olduğu için sunulacak proje tekliflerinin destek programlarının açık olduğu dönem içinde sunulması zorunludur. Son başvuru süresi geçen programlar için başvuru yapılamaz.

Soru 2: Proje teklifi sunmak için bir destek programının açık olması zorunlu mudur? Evet, zorunludur. Destek programlarının kapalı veyahut açık olmadığı durumlarda Ajanslara proje başvurusu yapılamaz ve destek talebinde bulunulamaz.

Soru 3: Ajanslardan mali destek alabilmek için proje teklifi sunmak zorunlu mudur? Evet, zorunludur. Uygun başvuru sahipleri Ajansların belirlemiş olduğu formları kullanmak ve istenilen bilgi ve evrakları hazırlamak suretiyle Ajanslardan destek talep edebilirler. S6. Mali destek programları kapsamında ajansların sağladığı destek miktarı, oranı ve süresi nedir? Destek miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir. Örneğin bir KOBİ programı için Ajansın sağlayacağı azami destek miktarı 400 Bin TL olabilirken, büyükbaş hayvancılık programı için azami destek miktarı 250 Bin TL olabilmektedir. Ajansların, bağlı oldukları mevzuatları gereğince özel sektöre sağlayacağı destekler proje toplam uygun maliyetlerinin % 50’sini aşamaz. Buna göre özel sektöre ajansların sağlayacağı destek oranı azami % 50’dir. Proje uygulama süresi de 12 ayı geçemez.

Soru 5: Ajanslara hazırlanacak proje tekliflerinin bütçesinde KDV dâhil edilecek midir? Kar amacı güden başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler için proje bütçesinin KDV hariç maliyetler üzerinden hazırlanması gerekmektedir. Diğer durumlarda, programın içeriği ve kapsamına göre KDV’nin proje bütçesine dâhil edilip edilmeyeceği yetkili Ajans tarafından belirlenir.

Soru 6: Kimler başvurabilir?

• Her program için kimlerin başvuru yapabileceği ajans tarafından belirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

• Gerçek kişiler (sözleşme aşamasında işletme olarak tescil edilmeyi taahhüt etmek şartı ile),

• KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,

• Kooperatif, birlik, teknopark, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.),

• Kaymakamlıklar, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler İl Özel İdaresi ve Belediyeler,

• 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler,

• Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksekokulları ve meslek liseleri,

• Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

• 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler,

• 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri.

Soru 7 : Ajansların mali destek programlarına başvuru yapabilir miyim? Her destek programı için uygun başvuru sahipleri tanımlanmaktadır. Destek programlarının başvuru rehberlerinde belirtilen koşullara haiz olanlar kendilerini ilgilendiren, açık bir destek programına başvuru yapabilirler.

Soru 8: Ne zaman başvuru yapabilirim? Destek programları için belirli bir zaman dönemi bulunmamaktadır. Ajanslar açtıkları destek programlarını kendi internet sitelerinden, gazete, billboard ilanlarından duyurmakta ve bilgilendirme toplantıları, afiş, broşür, cep telefonu mesajı, e-posta vb. araçlar kullanmak suretiyle tanıtım ve duyurularını gerçekleştirmektedirler. Açılan destek programlarında son başvuru tarihleri belirtilmekte olup, başvuruların belirtilen dönem içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi 45 günden az ve 90 günden fazla olmayacak şekilde Ajans tarafından belirlenir.

Mali desteklere nasıl başvurulur? Mali Destek Programları’na ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilerek, tüm yazılı belgelerde, Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.