SAMSUN HAYVANCILIK

Ülkemiz en önemli geçim kaynakların tarım ve hayvancılıktır, ülkemiz hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahiptir fakat bu potansiyeli yatırımcıların maddi güç eksikliğinden dolayı iyi değerlendirememektedir. Devletimiz yatırıcıların hayvancılık sektörüne yönelmesi adına birçok hibe ve teşvik vermektedir. Hibe ve teşvik büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık gibi alanlarda verilmektedir.

Türü Hayvan Sayısı Süt Üretimi (ton)
Toplam 223.282 318.441
İnek 125.427 305.146
Manda 4.536 4.150
Koyun 88.326 8.656
Kıl keçisi 4.993 489

Tablo değerlerinden anlaşıldığı gibi süt üretiminin büyük bir çoğunluğu süt sığırcılığından karşılanmaktadır. Bunun sebepleri arasında süt sığırcılığına olan desteklemeler, ıslah çalışmalarının sığır cinsi hayvanlar üzerinde yoğunlaşması ve toplumdaki süt hayvancılığının süt sığırcılığı üzerine olması anlayışı yatmaktadır. Samsun ili toplam 318.441 ton olan süt üretiminin 305.146 tonu inek sütü, 8.656 tonu ise koyun sütüne aittir. Samsun ilinde köylerden kentlere göç oranı Türkiye ortalamasına yakındır. Dolayısıyla kırsaldaki tarımsal işletmeler küçük ve parçalı olduğundan verimli ve karlı değildir. Ekonomik sıkıntılar hayvancılıkla uğraşan genç nüfusu inşaat, hizmet, sanayi sektörü başta olmak üzere başka arayışlara itmektedir. Mevcut veraset kanunu gereğince işletmelerde sürekli küçülmekte ve sayıları artmaktadır. Ancak, süt sığır yetiştiriciliğini işletme kapasitesini arttırmadan geliştirme imkanının olmadığı da bir
gerçektir. İşletmelerin ekonomik açıdan planlanması ve ülkesel programların hazırlanması, denetlenmesi ve başarılı olması ile mümkün olabilecektir.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) sek törel yığınlaşma raporlarına göre de Samsun’un büyükbaş hayvan varlığı ve yetiştiriciliği açısından birinci sıradaki iller arasında yer almaktadır, ‘Tarım İl Müdürlüğü olarak ilimizde önemli potansiyel arz eden hayvancılık kaynaklarını etkin kullanarak karlı, verimli, kaliteli, ürün çeşitliliği fazla ve sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir hayvancılık sektörü oluşturmaktadır.

Doğrusal Tanımlamada dikkate alınan özellikler:

Sağrı Yüksekliği : Sağrı kemiğinden yere kadar olan mesafedir. Santimetre cinsinden ifade edilir. Vücudun büyüklüğünü ve kapasitesini belirler.
Süt Karakteri: İneklerin arka-üst taraftan görünüşü olup, CİDAGONUN yanlara doğru yaptığı açıya bakılır. Etçi özellik göstermesi istenmez.
Beden Derinliği: Karnın en sarkık olduğu yer ile sırt arasındaki mesafedir. Vücudun kapasitesini belirler. Kaba yem tüketimi bakımından önemlidir.
Göğüs Genişliği : Ön göğüs genişliği dikkate alınır. Hayvanın sağlam ve güçlü yapıda olmasının göstergesidir.
Sağrı Genişliği : Oturak yumruları arasındaki mesafedir. Doğumda önemlidir. 17-18 cm olması arzu edilir (5 puan olarak değerlendirilir).
Sağrı Eğimi: Kalça ve oturak yumrularının arasındaki eğim dikkate alınır. Oturak yumrusunun kalça kemiği çıkıntısından 1-2 parmak aşağıda olması arzu edilir (5 puan olarak değerlendirilir). Paralellik varsa 3 puan verilir.
Arka Bacak Açısı: Arka bacağın yandan görüntüsüne bakılır. Arka bacağın dikliği veya yatıklığı ağırlığın ayaklara dengesiz bir biçimde binmesine yol açar. Hareket zorluğu yanında uzun ömürlülüğü de etkiler. 4-6 puan arzu edilen puandır.
Tırnak(Taban Yük.): Tırnağın arka tarafının yerden yüksekliği olup, yere yakın olması veya çok yüksek olması ayakların hareketini engellemektedir. Tırnağın arka yüksekliği 3 cm civarında ise 5 puan verilir.
Diz : Arka dizin kalınlığına bakılır. Dizlerin iç ve dış kısımlarının kuruluk, etlilik durumu değerlendirilir.
A.Bacak Duruşu : Her iki bacağın duruş pozisyonuna bakılır. Tırnaklar üzerine direkt etkilidir. Hayvan hareket halindeyken daha kolay tespit edilir
Ö.Meme Bağlantısı: Memenin karına doğru bağlantısı olup, memenin kapasitesi ve ileride sarkıp sarkmayacağı konularında önemlidir.
A.Meme Yüksekliği: Memenin arka bacaklar arasından görülen bağlantısı olup, memenin kapasitesini tahmin etmeye yarar. Vulva dudaklarının alt ucu ile meme başlangıç noktası arası mesafe 8 parmak (17 cm kadar) 5 puan olarak değerlendirilir. 4 parmak 9 puan, 12 parmak 1 puan.
Meme Merkez Bağı: Memenin vücuda bağlanmasını sağlayan bu bağın belirgin olması istenir. Sarkmaların önlenmesinde önemlidir. Hiç çizgi yok ise 1 puan.
3 noktaya bakılır:
– Çizginin yukarı doğru yüksekliği
– Çizginin derinliği
– Arka memelerin açısı
Meme Tabanı : Vücuda sağlam bir biçimde bağlı olan memenin en fazla arka diz hizasına kadar inmesi istenir. Memenin en alt noktası (meme başının memeye bağlandığı yer) ile diz arasındaki mesafenin 4-5 parmak olması arzu edilir (5 puan olarak değerlendirilir). Tam diz hizasında ise 2 puan verilir.
Meme Başı Yerleşimi: Ön meme başlarının memeye bağlandığı yeri ifade eder (içe yada dışa bakışı değil). Sağlık ve makinalı sağım için önemlidir.
Meme Başı Uzunluğu: Ön meme başlarının uzunluğunu ifade eder. Makinalı sağım için önemlidir. 5 cm 5 puan.

A.Meme Başı Yerleşimi: Arka meme başlarının memeye bağlandığı yeri ifade eder (içe yada dışa bakışı değil).Sağlık ve Makinalı sağım için önemlidir.

Özde danışmanlık olarak Samsun hayvancılık yatırımlarınız kapsamında sizlerle çalışmak dan