TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Teknik Destek Programı

Teknik destek programı nedir?

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir.

Teknik destek programını neler kapsar?

Teknik destek, ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla aşağıdaki çalışmaları kapsar;

• Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar,

• Teknik destek, belirli bir süre ile Ajans uzmanlarının görevlendirilmesi veya hizmet alımı yoluyla, konuyla ilgili uzman kurum ve kuruluşlardan hizmet alınması yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Teknik destek başvurusu nasıl yapılır?

Teknik destek başvurusuna ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, Ajans internet sitesinde yayınlanır. Teknik Destek başvuruları her yıl için Ajansın belirlemiş olduğu başvuru tarihleri arasında yapılır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Başvurular, Genel Sekreterlik makamınca görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından karara bağlanır.

Teknik destek kapsamında mali destek sağlanmakta mıdır? Hayır, teknik destek bir mali destek aracı olmayıp, başvuru sahibinin ihtiyaç duyduğu bir uzmanın/uzmanların veya eğitimin temin edilmesi için gerekli olan maliyetleri kapsamaktadır. Program toplam bütçesi başvuru rehberinde belirtilir. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez, ödemeler hizmet alınan kuruluşa yapılır.

Teknik destek programı kapsamında malzeme alımı önerebilir miyiz?

Hayır, sağlanacak destek sadece temin edilecek uzmanın ulaşım, konaklama, uzmanlık bilgisi masraflarını karşılamakta olup, bunlar dışında kalan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetlerdir.

Teknik desteklerden kimler yararlanabilir?

Ajans olarak aksi belirtilmedikçe yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvuruda bulunabilirler.

Teknik destek programının süresi nedir?

Teknik destek programı kapsamında uygulanacak projenin toplam süresi 1 ayı, destek kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek uzman desteğinin süresi ise 15 günü geçemez.

Teknik destek limitleri nelerdir?

Teknik destek faaliyetleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin %2’sini geçemez. Buna göre program kapsamında sağlanacak olan hizmetin bedeli toplam 15 Bin TL’yi geçemez.

Teknik destek programına başvuru yapabilir miyim?

Program kapsamında uygun başvuru sahipleri kamu kurumları, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları ve kar amacı gütmeyen STK’lar olup KOBİ’ler uygun başvuru sahibi ve proje ortağı kabul edilmemektedirler. KOBİ’ler ihtiyaç duydukları eğitimleri, proje teklif çağrısı usulündeki diğer programlara başvurularında projelendirerek talep edebilmektedir.